HomeBiografieConcertagendaRepertoireFotoVideoLinksContact

Gebruikersovereenkomst (End User License Agreement)


Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten door Explode geleverd, de website (www.explode.be) en het Explode Platform waarbij alle script-pagina's, afbeeldingen, iconen, plugins en het standaard sjabloon zijn inbegrepen. Klanten en gebruikers van het Explode Platform worden geacht te hebben toegestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Explode behoudt zich het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen en deze via de website te publiceren.


Auteursrechten

De website (www.explode.be) en het Explode Platform, alle benamingen, teksten, logo's, afbeeldingen, script-pagina's, iconen, plugins en de standaard template inbegrepen, zijn eigendom van Explode en worden beschermd door auteursrechten en overeenkomsten met betrekking tot intellectueel eigendom. Het is verboden deze gegevens op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, door te geven, beschikbaar te stellen, te verhuren, te verspreiden of voor illegale doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het Explode Platform mag enkel gebruikt worden door particulieren en organisaties die in het bezit zijn van een geldige niet-exclusieve en niet-overdraagbare vergunning met bijhorende productcode, welke in geen geval mag doorverleend worden. Deze vergunning verleent de gebruiker het recht één exemplaar van het Explode Platform te gebruiken. De gebruiker mag reservekopiën maken maar mag deze kopiën enkel gebruiken voor herstel of herinstallatie van het oorspronkelijk exemplaar. Logo's, layouts en ander grafisch werk die specifiek voor derden werden ontwikkeld en geen deel uitmaken van het Explode Platform worden eveneens beschermd door auteursrechten en overeenkomsten met betrekking tot intellectueel eigendom. Eens de eindfactuur is betaald, doet Explode afstand van deze rechten en wordt dit grafisch materiaal intellectuele eigendom van de klant. Explode behoudt zich het recht dit grafisch materiaal te publiceren en beschikbaar te stellen in functie van een portfolio. De logo's en benamingen van andere organisaties vallen onder de rechten van hun respectievelijke eigenaars. De lettertypes meegeleverd met het Explode Platform vallen onder de rechten zoals beschreven in bijhorend tekst- of html-bestand eigen aan het lettertype. Bekijk een overzicht van de lettertypes gebruikt voor deze website


Aansprakelijkheid

Explode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, technische tekortkomingen, verlies van gegevens, het uitvallen, niet-functioneren of niet-toegankelijk zijn van het Explode Platform en de website behalve indien deze opzettelijk wangedrag of fraude impliceren. Explode blijft onbeperkt toegang en controle hebben over de afgeleverde websites en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Plichten

Het is verboden het Explode Platform of de website te gebruiken voor illegale doeleinden of om derden schade te berokkenen.Offertes

Alle offertes door Explode afgeleverd zijn vrijblijvend en kosteloos tenzij anders vermeld in de overeenkomst en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.


Duur en einde overeenkomst

Explode behoudt zich het recht de klant te informeren en factureren via het door de klant opgegeven emailadres bij de eerste communicatie. Bij wijziging van het emailadres wordt de klant geacht Explode hieromtrent te informeren. Indien de klant niet langer het opgegeven emailadres gebruikt en dit niet heeft meegedeeld aan Explode wordt de klant verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen (verlies van gegevens, niet ontvangen van facturen). Facturen worden enkel in PDF-formaat via email verstrekt tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

De domeinnaam of het hostingpakket wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden.

Het opzeggen van de domeinnaam of het hostingpakket dient steeds schriftelijk te gebeuren. De opzegging dient te gebeuren 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode. De opzegtermijn vangt aan op de dag waarop Explode de opzegging ontvang. De opzegging dient voorzien te zijn van de persoonsgegevens van de klant, diens handtekening en de producten of diensten die men wenst stop te zetten.

Explode behoudt zich het recht diensten te annuleren bij het laattijdig betalen van facturen. Explode kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, domeinnamen, e.a. ten gevolge van annulatie.Leveringstermijn

De leveringstermijn van domeinnamen en hosting bedraagt maximaal twee weken na ontvangst van de betaling. Indien bij de bestelling bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens werden opgegeven of er een probleem bestaat met de beschikbaarheid of verhuis van een domein kan de leveringstermijn worden verlengd. Explode kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de leveringstermijn wordt overschreden door overmacht van welke aard dan ook. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval reden zijn voor de klant om verder contractuele verplichtingen niet na te komen. Indien Explode de leveringstermijn niet kan nakomen zal de klant hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Voor diensten anders dan domeinnamen en hosting geldt de leveringstermijn vermeld in de overeenkomst. Dit kan vermeerderd worden met het totaal aantal dagen die Explode moet wachten op antwoord volgende op emails aan de klant gericht.

Kopierechten © 2012 - 2024 Michael De Geest - URL: www.michaeldegeest.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden